គ្មានឳកាស & lyrics FuLL MV 2017(original song) by Chorda